{"10-01-2021":" ACN\/AIR-OSAKA\/
LALA\/RHYTHM\/
CRYSTAL<\/SPAN>
","10-03-2021":" AIR-SAPPORO<\/SPAN>
","10-04-2021":" ALL-B\/\/
<\/SPAN>
","10-05-2021":" AIR\/AAA\/
CRYSTAL\/ACE\/
AUB\/\/
<\/SPAN>
","10-06-2021":" ART\/ARCH\/
<\/SPAN>
","10-07-2021":" ALL-W\/GRACE\/
<\/SPAN>
","10-08-2021":" ACN\/AIR-OSAKA\/
LALA\/RHYTHM\/
<\/SPAN>
","10-10-2021":" AIR-SAPPORO<\/SPAN>
","10-11-2021":" ALL-B\/\/
<\/SPAN>
","10-12-2021":" AIR\/AAA\/
CRYSTAL\/ACE\/
AUB\/\/
<\/SPAN>
","10-13-2021":" ART\/ARCH\/
<\/SPAN>
","10-14-2021":" ALL-W\/GRACE\/
<\/SPAN>
","10-15-2021":" ACN\/AIR-OSAKA\/
LALA\/RHYTHM\/
<\/SPAN>
","10-16-2021":" RHYTHM<\/SPAN>
","10-17-2021":" AIR-SAPPORO<\/SPAN>
","10-18-2021":[" AAA\/ACE\/
<\/SPAN>
"," ALL-B\/\/
<\/SPAN>
"],"10-19-2021":[" AAA\/ACE\/
<\/SPAN>
"," AIR\/CRYSTAL\/
AUB\/\/
<\/SPAN>
"," AUB<\/SPAN>
"],"10-20-2021":[" AAA\/ACE\/
<\/SPAN>
"," AIR<\/SPAN>
"," ART<\/SPAN>
"," AUB<\/SPAN>
"," ACN<\/SPAN>
"],"10-21-2021":[" ART<\/SPAN>
"," ALL-W\/LALA\/
ARCH<\/SPAN>
"," GRACE<\/SPAN>
"," AUB<\/SPAN>
"," ACN<\/SPAN>
"],"10-22-2021":[" ART<\/SPAN>
"," GRACE<\/SPAN>
"," ACN\/LALA\/
ARCH\/RHYTHM\/
CRYSTAL<\/SPAN>
"," AIR-OSAKA<\/SPAN>
"," ACN<\/SPAN>
"],"10-23-2021":[" ART<\/SPAN>
"," GRACE<\/SPAN>
"," AIR-OSAKA<\/SPAN>
"," ACN<\/SPAN>
"],"10-24-2021":[" ART<\/SPAN>
"," AIR-OSAKA<\/SPAN>
"," ACN\/AIR-SAPPORO\/
<\/SPAN>
"],"10-25-2021":" ALL-B\/AIR-SAPPORO\/
<\/SPAN>
","10-26-2021":" AIR\/ALL-B\/
AAA\/CRYSTAL\/
ACE\/AUB\/
<\/SPAN>
","10-27-2021":" ALL-W\/ART\/
ARCH<\/SPAN>
","10-28-2021":" ALL-W\/GRACE\/
<\/SPAN>
","10-29-2021":" ACN\/AIR-OSAKA\/
LALA\/RHYTHM\/
<\/SPAN>
","10-31-2021":" AIR-SAPPORO<\/SPAN>
"}